Tarım atıkları, orman sektörü organik atıkları, hayvansal atıklar(mezbaha atıkları, dışkı, vb) veya şehir atık sularının oksijensiz ortamda çürütülerek; çeşitli su bitkileri gibi canlı (biyolojik) kaynaklar yolu ile elde edilen yakıta Biyogaz, bu enerji türüne Biyokütle Enerjisi (biomass) denilmektedir. Kısaca organik maddelerden çeşitli yollarla elde edilen enerji, biyokütle enerjisidir.

Daha çok ısınma amaçlı kullanılan bu enerjinin en eski bilinen hammaddesi; yakacak odun, odun kömürü ve hayvan gübresidir. Klasik yakma işlemi ile elde edilen bu tip biyokütle enerjisinin yanında; enerji tarımı ürünlerinden, kentsel atıklardan, tarımsal endüstri atıklarından yakma işlemi ya da farklı teknikler kullanılarak katı, gaz ve sıvı yakıtlara çevrilerek biyokütle yakıt elde edilmesi, ısı ve elektrik üretilmesi mümkün olmaktadır. Diğer bir anlatımla, ana bileşenleri karbonhidrat bileşikleri olan bitkisel ve hayvansal kökenli tüm maddeler “Biyokütle Enerji Kaynağı”, bu kaynaklardan üretilen enerji ise “Biyokütle Enerjisi” olarak tanımlanmaktadır.

İnsanların veya hayvanların ürettiği organik maddeleri enerji üretmek için kullanmak hem kolaydır hem de avantajlıdır. Biyokütle enerjisi, doğa için doğadan enerji elde etmek amacıyla doğal sirkülasyondan faydalanır.

SARA Enerji , Biokütle proje detaylarını oluşturup, gerekli resmi  izin işlem süreçlerini tamamlamaktayız. Enerji üretim teknolojisi seçimi ve tedariki ile idari süreçlerinizi de kolaylaştıracak mühendislik çözümleri sunmaktayız.

Proje geliştirme hizmetlerimiz kapsamında;

 • Tedariki sağlanabilecek hammadde kaynaklarının kapsamlı kapasite, maliyet ve analiz değerlendirmeleri
 • Yenilenebilir enerji piyasası ve teşviklere ilişkin kapsamlı hizmet sunumu
 • Optimal seçenekler çerçevesinde CAPEX ve OPEX çalışmalarının YEKDEM kapsamında değerlendirilmesi
 • Finansal risk analizi
 • Erişim kolaylığı, arazi kullanımı, ekoloji, jeoloji, arkeoloji, hidroloji şeklindeki çevresel değerlendirmeler çerçevesinde lokasyon tespiti
 • Biyokütle enerji santrali için optimal enerji üretim teknolojileri seçimi
 • Altyapı ve şebeke bağlantı tasarımlarının oluşturulması
 • Biyokütle enerji santrali makine-ekipman ihtiyaç analizi
 • ENH planlaması
 • Lisanslama süreç analizi
 • Önlisans/lisans süreç yönetimleri, gerekli izin ve onayların alınması
 • İnşaat, şebeke ve bağlantı izinlerinin alınması
 • Finansman çözümler
 • EPC süreç yönetimi
 • Kontrol ve denetimler
 • ETKB geçici kabulü
 • YEKDEM kabulü
 • Hammadde tedariki
 • Lojistik süreç yönetimi
 • Hammadde stok yönetimi
 • Proaktif biyokütle enerji santrali işletme yönetimi
 • ETKB kesin kabulü
 • Periyodik raporlama

şeklinde yatırımınızın fikir aşamasından nihai noktasına kadar olan tüm süreçlerde sizlere hizmet vermekteyiz.

 

 

 


Copyright © 2021  Tüm Hakları Saklıdır. Sara Enerji A.Ş.