Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilenebilir Enerji Üretiyoruz.

Bugüne kadar yenilenebilir de geliştirdiği enerji projeleri ile , enerjide söz sahibi  olmayı hedeflemekteyiz . Yatırım ve işletme süreçlerinde verimlilik ile doğal ve sosyal çevreye uyumu ile yenilenebilir enerjiyi teknolojik tarımda kullanmaya öncülük etmektedir.

Yükselen enerji talebinin karşılanmasında ülkemiz için öncelik uzun vadede sürdürülebilir, yenilenebilir ve yerel enerji kaynaklarının azami ölçüde kullanılması yönündedir. Yerel kaynak kullanımının ülkemiz ekonomisine, cari açığın kapanmasındaki katkısının ne denli önemli olduğunun bilincinde olan SARA  Enerji gelecekteki stratejisini bu yönde şekillendirerek enerji yatırımlarını gerçekleştirmektedir.

Yeryüzünde yaşayan insanlar için çok eski zamanlarda en önemli güç kaynağı onların kendi kas güçleri ve besledikleri hayvanların güçleri olmuştur. Kas gücü, gelişmekte olan birçok ülkede birçok farklı tarımsal üretim işlemlerinde yaygın olarak kullanılır. Dünyanı batı bölgelerinde yaklaşık 1945 yılından bu yana tarım, büyük ölçüde mekanik olmuş ve gübre, tarım ilaçları yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Fosil yakıtların kullanıldığı mekanizasyon araçları, tarımda insan gücünün kullanımını sınırlandırmıştır. Tarımda doğrudan veya dolaylı olarak fosil yakıt enerjilerinin kullanılması, üreticiler açısından ekonomik olarak kazançlı duruma gelmiştir. Gelişmekte olan ülkelerde, başta gübre üretimi ve makine kullanımı olmak üzere tarımsal üretimde fazla miktarda fosil yakıt kullanılmaktadır. Modern tarımsal üretim işlemlerinin fosil yakıt kullanılmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Fosil yakıt enerjisi, besin üretim hızını etkilemekle birlikte, genellikle besin enerjisine dönüştürülememektedir. Örneğin, gübre, ürün gelişimini hızlandırır ve besin üretimini arttırır. Fakat gübre üretiminde kullanılan enerji ürün içinde görünmez. Üretimi desteklemesine ve arttırmasına rağmen, enerji üretimi, dönüşüm işleminin bir bölümü değildir. Giren enerji miktarı ürüne bağlı olarak değişmekle birlikte, ürün ile kazanılan enerji miktarı kullanılan enerjiden türetilmemektedir. Enerji kaynaklarının kıtlığı ve dikkatsiz kullanılması sonucunda oluşan istenilmeyen yan etkiler, enerji tüketimini doğru bir şekilde planlanma ve dikkatli bir şekilde değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Tarımsal üretim işlemleri arasında çok fazla miktarda enerji tüketilen başlıca işlemler: sulama, ürün kurutma, sera ve hayvan barınaklarının ısıtma ve soğutulmasıdır. Bu işlemler sırasında yaygın olarak; motorin, doğal gaz, elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazı veya propan gibi yakıtlar kullanılır. Fosil yakıtların doğrudan veya dolaylı olarak kullanımıyla ortaya çıkan çevresel sorunların etkin bir şekilde önlenebilmesi için, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması gerekir. Bununla birlikte, tarım sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik uygulanabilirliği ve uygulama yöntemi, bölgesel koşullara bağlı olarak değişir. Tarım sektöründe etkin olarak yararlanılabilecek başlıca yenilenebilir enerji kaynakları; güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal enerji ve biyokütle enerjisidir.

SARA  Enerji, çalışmalarında müşteri ve insan odaklı hizmet kalitesi ile günümüz ve gelecek için yerli enerji teminini hedeflemektedir.

Enerji tasarrufunun çevre ve toplumumuzda artan öneminin bilinci ile öncelikli hedefimiz, müşterilerimize ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek onların hem uygun fiyatlar ile enerji temin etmelerini hem de enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile çevreye katkıda bulunmalarını sağlamaktır.


Copyright © 2021  Tüm Hakları Saklıdır. Sara Enerji A.Ş.